foto fietsen
flag icon dutch
flag icon englishflag icon deutsch
Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fietsverhuur
Rent a Bike Nijmegen V.O.F.
Burchtstraat 128-130
6511 RK Nijmegen
KVK: 83206426
BTW: NL862769498B01
                                           
Artikel 1 Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Rent a Bike Nijmegen geldende tarieven.
Artikel 2 Begrippen
Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit’.
Artikel 3 Betaling
 1. De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.
 2. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. 
 3. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
Artikel 4 Huurperiode
 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel a.
 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 4. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
 
Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid
 1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.
 2. De fiets(en) worden in uiterst goede staat aan het begin van de huurperiode overhandigd aan de huurder. Indien de huurder constateert dat er iets niet in orde is, dient dit direct te worden gemeld bij de verhuurder. Aan het einde van de huurperiode kan de huurder niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gebreken/defecten.
 3. De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten met de door huurder verschafte ring- en insteek (of extra kabel) sloten. Te allen tijde stallen in een daarvoor bestemde fietsenstalling of berging bij de woning, het appartement of verblijfplaats. De fiets(en) nooit onaf gesloten/onbewaakt achterlaten.
 4. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.
 5. De huurder blijft zelf aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal
Bij diefstal of verlies wordt het schadebedrag in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen. Inname vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.
Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening van huurder alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling en reparaties zoals bijvoorbeeld lekke banden en ondeskundig gebruik met daaruit voortvloeiende defecten en kosten. Algemeen onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.
Artikel 8 Reserveren/Annuleren
 1. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. 
 2. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 volledige dag of 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 
Artikel 9 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.